PRÓBY DYMOWE

Testy pożarowe:

Testy pożarowe – Próba dymowa z wykorzystaniem gorącego dymu. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań. W związku z tym każdy obiekt posiadający instalację wentylacji pożarowej przed odbiorem oraz okresowo wymaga sprawdzenia działania. Badania takie przeprowadza się dla sprawdzenia instalacji pożarowej: wentylacji oddymiającej mechanicznej i grawitacyjnej. Dym wykorzystywany podczas badań jest biały, nietoksyczny i niebrudzący. Moc pożaru testowego dobierana jest z uwzględnieniem złożoności przestrzeni i kubatury pomieszczenia w którym będzie przeprowadzana próba, materiałów z których wykonane są ściany, sufity i elementy wyposażenia oraz innych instalacji występujących w obiekcie.

Próby z wykorzystaniem gorącego dymu obrazują:

• skuteczność i poprawność działania systemów wentylacji pożarowej oraz założeń scenariusza pożarowego• wizualizację przepływu dymu w instalacji wentylacji pożarowej mechanicznej (kanałowej, strumieniowej), grawitacyjnych systemach oddymiania i wentylacji bytowej

• sprawdzenie szczelności instalacji/ stref dymowych

• sprawdzenie wydajności, prędkości przepływu i temperatury gazów pożarowych oraz transmitancji światła• sprawdzenie systemu detekcji dymu

• sprawdzenie współdziałania elementów i instalacji biorących udział w realizowanym scenariuszu pożarowymTesty wykonujemy przy użyciu urządzenia posiadającego pozytywną opinię techniczną CNBOP-PIB na temat przydatności do zastosowania na potrzeby realizacji testu skuteczności oddymiania.

Próby z wykorzystaniem ciepłego dymu wykonujemy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz w oparciu o normę Australijską AS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems – Hot smoke test. W przypadku klatek schodowych próby wykonujemy zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016.

Pomiary wentylacji