CZYSZCZENIE WENTYLACJI PRZEPISY

Czyszczenie wentylacji – wymagania, ustawy, normy i przepisy

Krajowe akty prawne dot. czyszczenia i przeglądów wentylacji:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ;
 • Norma PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków. Siec przewodów. Czystość systemów wentylacji,
 • PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
 • PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów ;
 • PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji ;
 • PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji .

NORMA PN-EN 15780:2011

określa klasy czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dla których określona została zalecana częstotliwość kontroli:

 • klasa czystości instalacji podstawowa, dotyczy budynków, w których przebywanie ludzi jest sporadyczne, takich jak magazyny, hale hurtowni, składy, pomieszczenia techniczne itp. – częstotliwość kontroli: centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 24 miesiące, filtrów – 12 miesięcy, nawilżaczy – 12 miesięcy, przewodów – 48 miesięcy, urządzeń końcowych – 48 miesięcy;
 • klasa czystości instalacji średnia, dotyczy przede wszystkim biur, obiektów handlowych i sportowych, budynków mieszkalnych, hoteli, szkół, teatrów, szpitali – częstotliwość kontroli: centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 12 miesięcy, filtrów – 12 miesięcy, nawilżaczy – 6 miesięcy, przewodów – 24 miesiące (12 miesięcy dla szpitali), urządzeń końcowych – 24 miesiące (12 miesięcy dla szpitali);
 • klasa czystości instalacji zaawansowana, dotyczy m.in. pomieszczeń czystych, laboratoriów, obiektów szpitalnych, zakładów przemysłu farmaceutycznego, spożywczego oraz wytwarzających półprzewodniki – częstotliwość kontroli: centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych – 12 miesięcy, filtrów – 12 miesięcy, nawilżaczy – 6 miesięcy, przewodów – 12 miesięcy, urządzeń końcowych – 12 miesięcy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym

 i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Rozdział 6

Wymagania dotyczące instalacji

§ 48. W blokach operacyjnych, pomieszczeniach do izolacji zakażonych chorych
i pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności należy stosować wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń.

§ 50. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.


U S T AWA

z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późn. zm)

Prawo budowlane

Art. 62.1 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 Rozdział 5

§147, ust. 1 Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych
w rozporządzeniu.

§153, ust. 6: Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń
i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach
o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział 3

Ogrzewanie i wentylacja

§ 35. 1. 15 Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3mg/m³.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów:


§ 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej cztery
razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co
najmniej dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z
warunków użytkowych

Co obejmuje zakres prac czyszczenia wentylacji – sprawdź tutaj.